Co je důležité při výběru stroje k řezání laserem?

Co je důležité při výběru stroje k řezání laserem?

Jaké jsou rozdíly mezi CO2 laserem a vláknovým laserem?

Jak napovídá název, používá se u CO2 laseru směs plynů na bázi oxidu uhličitého. Tato směs, která obvykle obsahuje CO2, dusík a helium, je elektricky excitována, takže vznikne laserový paprsek. Pevné lasery jsou k dispozici ve formě vláknových nebo kotoučových laserů na podobných výkonnostních úrovních jako jejich CO2 protějšky. Stejně jako u CO2 laseru je vláknový laser nazván podle aktivního média, kterým je v tomto případě pevná látka podobná sklu nebo krystalická látka ve formě vlákna nebo kotouče.

Zatímco u CO2 laseru je laserový paprsek naváděn po své dráze pomocí optických prvků, je paprsek vláknového laseru generován v aktivním vláknu a veden do řezací hlavy stroje přes přepravní vlákno. Jedním z klíčových rozdílů, kromě samotného laserového média, je jeho vlnová délka. Vlnová délka vláknového laseru je přibližně 1 µm, u CO2 laseru je to 10 µm. Kratší vlnová délka vláknového laseru má za následek vyšší míru absorpce při řezání oceli, nerezové oceli a hliníku. Vyšší míra absorpce znamená nižší vytváření tepla ve zpracovávaném materiálu, což je samozřejmě kladná vlastnost.

Technologie CO2 je ideální pro všestranné firmy, které zpracovávají široké spektrum materiálů a tlustých plechů. Systém k řezání vláknovým laserem je naproti tomu schopen zpracovat plechy od tenkých po tlusté, z materiálů od oceli, nerezové oceli a hliníku, až po neželezné kovy (měď a mosaz).

Jaké jsou výhody vláknového laseru v porovnání s CO2 laserem?

Předností CO2 laseru je jeho vynikající kvalita řezání tlusté oceli (měkké oceli). Vláknový laser naproti tomu nabízí vysoké řezné rychlosti a nižší hodinové provozní náklady. Vláknové lasery nevyžadují ani zdaleka tolik energie jako CO2 lasery a jejich elektrická účinnost je až 5krát vyšší. Dráha laseru je navíc u vláknového laseru jednodušší. Dalším velkým přínosem je kompaktnější půdorys: Pro systém s vláknovým laserem s výkonem 8 až 10 kW je potřebná pouze asi pětina podlahové plochy oproti systému s CO2 laserem srovnatelného výkonu.

Technologie vláknových laserů se v posledních letech rychle vyvíjí.  Je však třeba vzít do úvahy více faktorů, než jsou pouze výkon laseru a řezné rychlosti. Úspěch v odvětví zpracování plechů závisí na celé řadě různorodých a individuálních faktorů, z nichž se všechny točí kolem základní otázky: Jaký je optimální pracovní proces? I ten nejvýkonnější stroj může být nákladově efektivní pouze tehdy, je-li plně využit jeho potenciál.

Co je třeba vzít do úvahy před nákupem stroje k řezání laserem?

Faktory se značně liší. Abyste byli schopni posoudit, který stroj je nevhodnější, musíte nejprve porozumět jeho zamýšlenému použití a definovat nejen požadavky na ně, nýbrž i jeho omezení. Dále byste měli vzít do úvahy potenciální nové cíle na obzoru a jiné možnosti. Nákup systému k řezání laserem představuje koneckonců významnou investici a rozhodování se týká nejen samotného stroje. Tento nákup má dopad na celý výrobní proces a týká se všeho od pracovních sil, servisu a údržby, spotřebních materiálů, až po samotné know-how.

Ve hře jsou rovněž další faktory: Díky vláknovému laseru mohou společnosti zvýšit rychlost jediného provozního kroku. Kvůli tomu však může být nezbytné automatizovat nakládku a vykládku, jinak by byl stroj často nečinný, protože by jej pracovníci nestačili obsluhovat.

Primární cíl je jasný: snížení nákladů se současným zvýšením kvality a produktivity. Pro dosažení tohoto cíle nákupem nového systému je potřebné know-how, které zatím ve společnosti nemusíte mít k dispozici. Kapacita a výkon systému musí odpovídat potřebám. Pokud investujete značnou peněžní částku do systému k řezání vláknovým laserem v kombinaci s komplexními řešeními řízení, přirozeně očekáváte, že dosáhnete příznivé návratnosti investice.

Jak se vyvíjel trh se systémy k řezání laserem v posledních letech?

Před 15 lety nebylo pravděpodobně více než 20 výrobců strojů k řezání laserem a na trhu dominovala hrstka předních dodavatelů. Mezitím se však trh uvedl do pohybu a dnes na něm působí celá řada výrobců strojů k řezání laserem. Také počet dodavatelů jiných komponent, například softwaru a CNC řízení, se dramaticky zvýšil, v důsledku čehož může stroj k řezání laserem vyrobit prakticky každý se špetkou know-how.

Tento vývoj měl za následek zaplavení trhu levnými zařízeními, a právě v tom spočívá problém. Společnosti zabývající se zpracováním plechů se setkávají s velkým počtem nových dodavatelů, kteří mají minimum provozních zkušeností, nezaručují dostupnost náhradních dílů a nenabízejí žádný zákaznický servis, jelikož je jejich jediným záměrem prodej s nízkými náklady, aby se zvýšil jejich tržní podíl. To má často za následek přehlíženou skutečnost, že místo aby byl systém k řezání laserem řešen tak, aby jej bylo možné snadno zapojit a zprovoznit, funguje pouze tehdy, pokud navzájem bezchybně spolupracuje velké množství komponent.

Během posledních 25 let zaznamenalo toto odvětví významný technologický pokrok – a převratné technologické novinky jsou vždy výzvou. 

Jak důležitý je zákaznický servis?

Velmi důležitý! Současná vláknová technologie sice nevyžaduje údržbu na stejné úrovni jako technologie CO2, dojde-li však k závadě stroje, je jeho oprava a zprovoznění v co nejkratším termínu naprostou nutností. 

CO2 lasery vyžadují rozsáhlou a časově náročnou údržbu. Není neobvyklé, stráví-li servisní technik na pracovišti až tři dny. CO2 lasery vyžadují servis každých 12 měsíců nebo každých 2000 provozních hodin. S prodlužující se provozní životností se zvyšují i nároky na prohlídky (například rezonátoru, optických komponent a dráhy paprsku).

Údržba strojů s vláknovým laserem je naproti tomu výrazně méně náročná z hlediska času a nákladů. Vláknový laser obsahuje méně dílů, které je třeba udržovat, což vede k reálným úsporám nákladů i času. Z tohoto důvodu je čas potřebný pro údržbu a kontroly vláknových laserů výrazně zkrácen, obvykle jen na několik hodin.

U obou laserových technologií je však potřeba přizpůsobit servisní intervaly v případě práce na směny. Stroj k řezání laserem, který je v provozu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, vyžaduje přirozeně častější prohlídky. To má dopad jak na náklady na údržbu, tak na servisní prostoje. 

Podtrženo sečteno, volba stroje k řezání laserem musí vycházet nejen z kupní ceny, nýbrž i z celkových nákladů na vlastnictví vypočtených pro celou provozní životnost stroje. Vzít do úvahy je nepochybně nutné také náklady na údržbu a energie, včetně prostojů stroje. Náklady na energie, jež mohou tvořit významný podíl celkových ročních výdajů, jsou u vláknových laserů výrazně nižší.

Ze všech těchto důvodů by měli potenciální zákazníci získat informace o dostupnosti a dodávkách náhradních dílů, aby mohl být jejich stroj v případě závady okamžitě opraven. Měli by si rovněž ověřit, zda má dodavatel v jejich okolí servisního technika, který hovoří jejich jazykem.

Používáte-li komplikované, vysoce komplexní technologie, musíte počítat s drobnými potížemi. Stroj k řezání laserem, který není schopen řezat kvůli jedinému poškozenému dílu, jednoduše není pro zákazníka přínosem. 

Jaká je provozní životnost stroje k řezání laserem?

Stroj k řezání laserem může sloužit dlouhou dobu, pokud budete dodržovat několik zásad:

Základem je vhodné prostředí pro stroj (teplota a vlhkost vzduchu), pravidelné čištění, a především pravidelná a profesionální údržba. Toto jsou základní činitele, které zajistí dlouhodobou provozní životnost.

S jakou investicí musí zákazník počítat?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, jelikož závisí na celé řadě činitelů. Jak je uvedeno výše, hrají klíčovou úlohu požadavky, které kladete na stroj k řezání laserem. Ty mají dopad na rozměry a kapacitu systému. Dalším hlediskem, které je třeba zvážit, jsou periferní zařízení: Vyžadují například pracovní postupy automatický nakládací a vykládací systém?

Rozhodujete-li se o nákupu stroje k řezání laserem, neměli byste se zaměřit pouze na náklady na samotný stroj, nýbrž posoudit také celkové náklady na vlastnictví, které vypočtete pro celou provozní životnost stroje, včetně nákladů na údržbu a prostoje stroje.

Kromě toho je třeba se zabývat rovněž současnými technickými znalostmi vašich pracovníků a jejich potřebným školením.

Společnosti, které tyto faktory neberou do úvahy, přijímají často rozhodnutí, jež mohou mít nepříjemné a dlouhodobé následky. Vyberou levný systém. Špatná kvalita, nedostatek know-how a zkušeností, chybějící náhradní díly a nedostatečný servis mohou, dojde-li k nejhoršímu, náhle zastavit celý výrobní proces.

Naprosto zásadní je integrovaná koncepce zahrnující všechny výše uvedené skutečnosti. Při konečném rozboru je hledání optimálního řešení pro vás věcí partnerské spolupráce. Protože pouze spokojený zákazník je dobrý zákazník.

Nastavení cookies

Bystronic používá «nezbytné cookies» pro zabezpečení fungování webové stránky, «preferenční cookies» pro optimalizaci vašeho zážitku na webové stránce a «marketingové a analytické cookies», které používají třetí strany pro personalizaci marketingových opatření např. na sociálních médiích.
Nastavení cookies můžete kdykoli změnit tím, že na každé stránce kliknete na odkaz «Nastavení cookies». Další informace ke cookies najdete v našich Prohlášení o ochraně osobních údajů.